Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η βάση της κουλτούρας της Β&Κ Τεχνικής. Εντούτοις στόχος της εταιρίας είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες επρόκειτο να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, πάντοτε σε ένα πλαίσιο σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Β&Κ Τεχνική επιδιώκει ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες έχουν ως στόχο την-όσο το δυνατό- μέγιστη ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και των εξωτερικών συνεργατών και των προμηθευτών της, ενώ υιοθετεί και ένα σύνολο πρακτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Β&Κ Τεχνική, με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, φροντίζει για τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων αναβάθμισης των εργασιακών συνθηκών, προασπίζοντας παράλληλα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επιπροσθέτως, η διοίκηση της εταιρίας εμπλέκεται ενεργά σε διαδικασίες που ενισχύουν και διασφαλίζουν ένα κλίμα ομαδικότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση της Β&Κ Τεχνικής για μία στάση υπευθυνότητας απέναντι στους συνεργάτες, τους πελάτες και την κοινωνία ευρύτερα, καθώς, πέρα από όλα τα παραπάνω, εστιάζει σημαντικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που μας αφορά όλους. Η εταιρία επιδιώκει τη λήψη και την εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών οδηγιών και διαδικασιών, προκειμένου να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη.