Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η Β&Κ Τεχνική αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επιδιώκοντας τη λήψη και την εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών οδηγιών και διαδικασιών, προκειμένου να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρία διατηρεί μία στρατηγική πρόληψης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, και ως εκ τούτου, έχει αναπτύξει μία ξεκάθαρη περιβαλλοντική εταιρική πολιτική, η οποία διέπεται από τις παρακάτω αρχές.

Η Β&Κ Τεχνική, αρχικά, συμμορφώνεται με το σχετικό νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Επίσης, η εταιρία κινητοποιεί τους συνεργάτες της να εμπλέκονται σε προγράμματα δράσης, ώστε να αποκτούν την αντίστοιχη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, και κατά συνέπεια, να επιδιώκουν ανάλογους περιβαλλοντικούς στόχους. Ένα από αυτούς τους στόχους, τόσο της εταιρίας συνολικά, όσο και των συνεργατών της μεμονωμένα, είναι η βελτίωση περιβαλλοντικών συμπεριφορών, κυρίως σε θέματα που αφορούν την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης και τη διαχείριση εκτάκτων κινδύνων.

Η εταιρία υιοθετεί πρακτικές για τη μείωση των αποβλήτων, τόσο ως προς την ποσότητα, όσο και ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας, ενώ παράλληλα, επιδιώκει τον ασφαλή χειρισμό, όπως και την απόρριψη των επικίνδυνα παραγόμενων αποβλήτων. Ακόμη, η Β&Κ Τεχνική επιχειρεί την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών.

Επιπροσθέτως, στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσα από τη διαρκή ενημέρωσή του για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και συμπεριφορές της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι περιβαλλοντικές πρακτικές γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές και κατανοητές από το ανθρώπινο δυναμικό, και ως εκ τούτου, εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά σε κάθε έργο.