Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, Μελετητικού γραφείου, στην Θεσσαλονίκη